Na osnovu svojih ovlaštenja, predviđenih članom 43. Statuta JKUP “Komunalije” Velika Kladuša, a u skladu s članovima 4. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos (Službeni glasnik USK-a, broj: 7/19, 11/19), Uputstva broj: 324-01/2019, direktor objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme kod poslodavca JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša na puno radno  vrijeme 

 

 1. Konobar, SSS III/IV stepen  …………………………………………………… 1  izvršioc

Opis poslova:

Priprema i servira hladne i tople napitke; dočekuje i po potrebi raspoređuje korisnike;  održava čistoću u objektu; pravi dnevni obračun i knjigu; razdužuje pazar na blagajni preduzeća; priprema plan nabavke robe; obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i izvršnog direktora sektora

 

 1. Unapređivač prodaje, SSS, VKV …………….……….………………………… 1  izvršioc

Opis poslova:

Obilazak prodajnih mjesta prema dogovorenim hodogramima; Kontrola proizvoda unutar prodajnog mjesta; Izlaganje robe na police, praćenje zaliha i rokova; Izrada narudžbi; Implementacija marketing aktivnosti na prodajnim mjestima koja se nalaze u hodogramu, označavanje akcija, trajno niskih cijena; povremene promotivne aktivnosti u prodajnim centrima; obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta, po nalog neposrednog rukovodioca i Izvršnog direktora.

Posebni uslovi:

 1. Radno iskustvo 2 godine;
 2. Vozačka dozvola B kategorije;
 3. Poznavanje jednog stranog jezika;

 

 1. Vozač, SSS, KV ili VKV………….……..……………………………….………. 1  izvršioc

Opis poslova:

Po nalogu neposrednog rukovodioca vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilom za čije vrijeme je dužan da se pridržava zakonskih propisa koji regulišu prijevoz u unutrašnjem cestovnom prometu, bezbjednosti prometa i odredaba pravilnika o posadi motornih vozila i korištenju tahografa, kontroli i evidenciji tahografskih listova; prije upotrebe vozila dužan je izvršiti vizualni i estetski pregled vozila odnosno konsultovati njegovu ispravnost; prije početka obavljanja poslova dužan je uzeti putni i radni nalog uz obavezu pravilnog popunjavanja i vraćanja istog poslije završenog radnog vremena, uredno i tačno voditi putnu  i radnu dokumentaciju; manje kvarove na vozilu dužan je sam otkloniti, a o većim dužan je obavijestiti neposrednog rukovodioca; dužan je blagovremeno obavještavati neposrednog rukovodioca o periodičnim, godišnjim i vanrednim potrebama servisiranja motornog vozila; stara se o higijenskom, estetskom izgledu vozila; po obavljenom poslu dužan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto; stara se o pravilnom utovaru, bezbjednom i propisnom transportu tereta; odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenim po dnevnoj dinamici, a o svim nastalim problemima na terenu obavezan je odmah obavijestiti neposrednog rukovodioca; lično zadužuje m/v  kao sredstvo rada i svu pripadajuću opremu od neposrednog rukovodioca; u slučaju većeg kvara obavezno je prisutan uz vozilo i učestvuje sa mehaničarom u otklanjanju istog; svakodnevno, na kraju radnog dana, vrši kompletno pranje m/v zajedno sa posadom; popunu goriva obavezno vrši uz prisustvo ovlaštenog zaposlenika; odgovoran je za primjenu i korištenje HTZ opreme kako za sebe lično tako i za članove svoje posade; odgovoran je za ispravan rad posade kojom neposredno rukovodi; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, odnosno direktora preduzeća.

Posebni uslovi:

 1. Radno iskustvo 3 godine
 2. Vozačka dozvola B i C kategorije

 

 1. Poljoprivredni tehničar, SSS ………..……………….………………………… 1  izvršioc

Opis poslova:

Organizira, nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju, prodaju i trgovinu; Savjetodavno djeluje prema kupcima usluga, roba i proizvoda poljoprivrednog karaktera; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi:

 1. Radno iskustvo 1 godina;
 2. Vozačka dozvola B kategorije;

 

 1. Radnik u skloništu za životnje, NK, KV …………………………..…..…………1 izvršioc

Opis poslova:

Obavlja hvatanje, preuzimanje i prikupljanje neregistrovanih, nevakcinisanih prekobrojnih pasa i mačaka lutalica; utovara, pretovara, istovara i neškodljivo uklanja životinje, životinjske leševe i otpatke životinjskog porijekla; u saradnji sa veterinarskom stanicom prikuplja hranu za pse (kantonalna bolnica, pekare, restorani i dr.); poslije registracije i vakcinisanja uhvaćenih pasa lutalica, odvozi u AZIL za pse; učestvuje u raznim akcijama na području općine koje se odnose na zbrinjavanju lutalica zajedno društvima za zaštitu životinja; čisti, pere i vrši dezinfekciju radnih površina, opreme i prostora sa kojih su uklonjene životinje i životinjski leševi; vrši pripremu za zatrpavanje životinjskih leševa zemljom; vodi evidenciju uz fotodokumentaciju izvršenih poslova; radi i sve ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora. Za svoj rad je odgovoran Izvršnom direktoru sektora i neposrednom rukovodiocu.

 

 1. Pomoćni radnik, PK ili NK, …………………………..…………..…..………… 1 izvršioc

Opis poslova:

Vrši poslove čuvanja i održavanja groblja i mezarluka; obavlja iskopavanje grobnih jama; spremanje umrlih; vrši ekshumaciju; učestvuje u ceremonijalu sahrane; zakopavanje; odvoženju kamena i viška zemlje sa grobnog mjesta; busanje groba, učestvuje u iskolčavanju grobnog mjesta; radi sve ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora. Za svoj rad odgovara Izvršnom direktoru sektora i neposrednom rukovodiocu.

 

 1. Pomoćni radnik, PK ili NK, ……………………………..……………..……… 10 izvršioca

Opis poslova:

Vrši poslove javne higijene grada (ljetni i zimski program); obavlja ručno i mašinsko čišćenje ulica, trgova i ostalih javnih površina (u ljetnom i zimskom periodu); radi na održavanju zelenih površina; odstranjuje uginule biljke; vrši grabljenje travnjaka; niveliše grubo i fino teren za podizanje zelenih površina, obavlja ručno i mašinsko košenje trave; održava živu ogradu – živicu na javnim površinama; obavlja sve vrste kopanja, gnojenja, utovara i istovara svih vrsta materijala; pomaže u rušenju bespravno izgrađenih objekata; obavlja poslove prikupljanja uginulih životinja ili ustrijeljenih pasa lutalica; sanaciju terena, u zimskom periodu  čisti snijeg sa javnih  površina (ulica, trotoara, parkovnih staza, drveća, grmlja, žive ograde), radi i druge poslove koji doprinose čistoći, urednosti i saobraćajnoj funkciji   dionice puta za koju je zadužen,; vrši poslove primanja, sortiranja, presanja i skladištenja papira i ostalih iskoristivih materijala, vrši sve utovare/istovare, vrši utovar/istovar otpada, održava krug pridržavajući se PP-propisa, vodi brigu o MTS na kojima radi redovno vršeći pranje i podmazivanje istih, manje kvarove dužan je da otkloni sam, a za veće obavještava neposrednog rukovodioca i zajedno sa mehaničarom otklanja isti, dužan je odazvati se na posao i izvan radnog vremena ako se za to ukaže potreba a po nalogu rukovodioca te obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe ili neposrednog rukovodioca.

 

Potrebni dokumenti:

 1. Diploma ili potvrda završene stručne spreme za pozicije od broja 1-4 (original ili ovjerena kopija);
 2. Izvod iz MKR (ne starije od 6 mjeseci);
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 4. Cips potvrda (besplatan primjerak);
 5. Dokaz o potvrdi radnog iskustva (za pozicije za koje je predviđen kao poseban uslov);
 6. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole (za pozicije za koje je predviđen kao poseban uslov);
 7. Kraća biografija u čijem tekstu će biti označena pozicija na koju se kanditat prijavljuje (brojem ili tekstom), kontakt telefon, radno iskustvo na određenim poslovima, kvalifikacije i drugo;

 

Napomena: tražena dokumentacija koja se odnosi na prijavu mora biti u originalu ili ovjerena kopija i ne smije biti starija od 6 mjeseci

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

 

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o  zdravstvenoj sposobnosti u roku do 3 (tri) dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa ukoliko budu izabrani. 

Prijave sa dokazima  o ispunjavanju traženih uslova kandidati će dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa u “Oslobođenju – novine za BiH”, Komisiji putem poslodavca u zatvorenoj koverti (putem pošte ili lično), na slijedeću adresu: 

 

JKUP “Komunalije” d.o.o.

Ulica Ive Marinkovića bb

Velika Kladuša

Sa naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”