Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme kod poslodavca JKUP “Komunalije”

Na osnovu svojih ovlaštenja, predviđenih članom 43. Statuta JKUP “Komunalije” Velika Kladuša, a u skladu s članovima 4. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos (Službeni glasnik USK-a, broj: 7/19, 11/19), Uputstva broj: 324-01/2019, direktor objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme kod poslodavca JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša na puno radno  vrijeme 

 

 1. Konobar, SSS III/IV stepen  …………………………………………………… 1  izvršioc

Opis poslova:

Priprema i servira hladne i tople napitke; dočekuje i po potrebi raspoređuje korisnike;  održava čistoću u objektu; pravi dnevni obračun i knjigu; razdužuje pazar na blagajni preduzeća; priprema plan nabavke robe; obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i izvršnog direktora sektora

 

 1. Unapređivač prodaje, SSS, VKV …………….……….………………………… 1  izvršioc

Opis poslova:

Obilazak prodajnih mjesta prema dogovorenim hodogramima; Kontrola proizvoda unutar prodajnog mjesta; Izlaganje robe na police, praćenje zaliha i rokova; Izrada narudžbi; Implementacija marketing aktivnosti na prodajnim mjestima koja se nalaze u hodogramu, označavanje akcija, trajno niskih cijena; povremene promotivne aktivnosti u prodajnim centrima; obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta, po nalog neposrednog rukovodioca i Izvršnog direktora.

Posebni uslovi:

 1. Radno iskustvo 2 godine;
 2. Vozačka dozvola B kategorije;
 3. Poznavanje jednog stranog jezika;

 

 1. Vozač, SSS, KV ili VKV………….……..……………………………….………. 1  izvršioc

Opis poslova:

Po nalogu neposrednog rukovodioca vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilom za čije vrijeme je dužan da se pridržava zakonskih propisa koji regulišu prijevoz u unutrašnjem cestovnom prometu, bezbjednosti prometa i odredaba pravilnika o posadi motornih vozila i korištenju tahografa, kontroli i evidenciji tahografskih listova; prije upotrebe vozila dužan je izvršiti vizualni i estetski pregled vozila odnosno konsultovati njegovu ispravnost; prije početka obavljanja poslova dužan je uzeti putni i radni nalog uz obavezu pravilnog popunjavanja i vraćanja istog poslije završenog radnog vremena, uredno i tačno voditi putnu  i radnu dokumentaciju; manje kvarove na vozilu dužan je sam otkloniti, a o većim dužan je obavijestiti neposrednog rukovodioca; dužan je blagovremeno obavještavati neposrednog rukovodioca o periodičnim, godišnjim i vanrednim potrebama servisiranja motornog vozila; stara se o higijenskom, estetskom izgledu vozila; po obavljenom poslu dužan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto; stara se o pravilnom utovaru, bezbjednom i propisnom transportu tereta; odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenim po dnevnoj dinamici, a o svim nastalim problemima na terenu obavezan je odmah obavijestiti neposrednog rukovodioca; lično zadužuje m/v  kao sredstvo rada i svu pripadajuću opremu od neposrednog rukovodioca; u slučaju većeg kvara obavezno je prisutan uz vozilo i učestvuje sa mehaničarom u otklanjanju istog; svakodnevno, na kraju radnog dana, vrši kompletno pranje m/v zajedno sa posadom; popunu goriva obavezno vrši uz prisustvo ovlaštenog zaposlenika; odgovoran je za primjenu i korištenje HTZ opreme kako za sebe lično tako i za članove svoje posade; odgovoran je za ispravan rad posade kojom neposredno rukovodi; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, odnosno direktora preduzeća.

Posebni uslovi:

 1. Radno iskustvo 3 godine
 2. Vozačka dozvola B i C kategorije

 

 1. Poljoprivredni tehničar, SSS ………..……………….………………………… 1  izvršioc

Opis poslova:

Organizira, nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju, prodaju i trgovinu; Savjetodavno djeluje prema kupcima usluga, roba i proizvoda poljoprivrednog karaktera; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi:

 1. Radno iskustvo 1 godina;
 2. Vozačka dozvola B kategorije;

 

 1. Radnik u skloništu za životnje, NK, KV …………………………..…..…………1 izvršioc

Opis poslova:

Obavlja hvatanje, preuzimanje i prikupljanje neregistrovanih, nevakcinisanih prekobrojnih pasa i mačaka lutalica; utovara, pretovara, istovara i neškodljivo uklanja životinje, životinjske leševe i otpatke životinjskog porijekla; u saradnji sa veterinarskom stanicom prikuplja hranu za pse (kantonalna bolnica, pekare, restorani i dr.); poslije registracije i vakcinisanja uhvaćenih pasa lutalica, odvozi u AZIL za pse; učestvuje u raznim akcijama na području općine koje se odnose na zbrinjavanju lutalica zajedno društvima za zaštitu životinja; čisti, pere i vrši dezinfekciju radnih površina, opreme i prostora sa kojih su uklonjene životinje i životinjski leševi; vrši pripremu za zatrpavanje životinjskih leševa zemljom; vodi evidenciju uz fotodokumentaciju izvršenih poslova; radi i sve ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora. Za svoj rad je odgovoran Izvršnom direktoru sektora i neposrednom rukovodiocu.

 

 1. Pomoćni radnik, PK ili NK, …………………………..…………..…..………… 1 izvršioc

Opis poslova:

Vrši poslove čuvanja i održavanja groblja i mezarluka; obavlja iskopavanje grobnih jama; spremanje umrlih; vrši ekshumaciju; učestvuje u ceremonijalu sahrane; zakopavanje; odvoženju kamena i viška zemlje sa grobnog mjesta; busanje groba, učestvuje u iskolčavanju grobnog mjesta; radi sve ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora. Za svoj rad odgovara Izvršnom direktoru sektora i neposrednom rukovodiocu.

 

 1. Pomoćni radnik, PK ili NK, ……………………………..……………..……… 10 izvršioca

Opis poslova:

Vrši poslove javne higijene grada (ljetni i zimski program); obavlja ručno i mašinsko čišćenje ulica, trgova i ostalih javnih površina (u ljetnom i zimskom periodu); radi na održavanju zelenih površina; odstranjuje uginule biljke; vrši grabljenje travnjaka; niveliše grubo i fino teren za podizanje zelenih površina, obavlja ručno i mašinsko košenje trave; održava živu ogradu – živicu na javnim površinama; obavlja sve vrste kopanja, gnojenja, utovara i istovara svih vrsta materijala; pomaže u rušenju bespravno izgrađenih objekata; obavlja poslove prikupljanja uginulih životinja ili ustrijeljenih pasa lutalica; sanaciju terena, u zimskom periodu  čisti snijeg sa javnih  površina (ulica, trotoara, parkovnih staza, drveća, grmlja, žive ograde), radi i druge poslove koji doprinose čistoći, urednosti i saobraćajnoj funkciji   dionice puta za koju je zadužen,; vrši poslove primanja, sortiranja, presanja i skladištenja papira i ostalih iskoristivih materijala, vrši sve utovare/istovare, vrši utovar/istovar otpada, održava krug pridržavajući se PP-propisa, vodi brigu o MTS na kojima radi redovno vršeći pranje i podmazivanje istih, manje kvarove dužan je da otkloni sam, a za veće obavještava neposrednog rukovodioca i zajedno sa mehaničarom otklanja isti, dužan je odazvati se na posao i izvan radnog vremena ako se za to ukaže potreba a po nalogu rukovodioca te obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe ili neposrednog rukovodioca.

 

Potrebni dokumenti:

 1. Diploma ili potvrda završene stručne spreme za pozicije od broja 1-4 (original ili ovjerena kopija);
 2. Izvod iz MKR (ne starije od 6 mjeseci);
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 4. Cips potvrda (besplatan primjerak);
 5. Dokaz o potvrdi radnog iskustva (za pozicije za koje je predviđen kao poseban uslov);
 6. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole (za pozicije za koje je predviđen kao poseban uslov);
 7. Kraća biografija u čijem tekstu će biti označena pozicija na koju se kanditat prijavljuje (brojem ili tekstom), kontakt telefon, radno iskustvo na određenim poslovima, kvalifikacije i drugo;

 

Napomena: tražena dokumentacija koja se odnosi na prijavu mora biti u originalu ili ovjerena kopija i ne smije biti starija od 6 mjeseci

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

 

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o  zdravstvenoj sposobnosti u roku do 3 (tri) dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa ukoliko budu izabrani. 

Prijave sa dokazima  o ispunjavanju traženih uslova kandidati će dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa u “Oslobođenju – novine za BiH”, Komisiji putem poslodavca u zatvorenoj koverti (putem pošte ili lično), na slijedeću adresu: 

 

JKUP “Komunalije” d.o.o.

Ulica Ive Marinkovića bb

Velika Kladuša

Sa naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS” 

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu ovlaštenja, predviđenih članom 43. Statuta JKUP KomunalijeVelika Kladuša, a u skladu s članovima 4. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos (Službeni glasnik USK a, broj: 7/19, 11/19), Uputstva broj: 32401/2019, direktor objavljuje

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme kod poslodavca JKUP 

Komunalijed.o.o. Velika Kladuša na puno radno vrijeme 

 

 1. Stručni saradnik za zaštitu okoliša, VSS…..1 izvršioc 

Opis poslova: Obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz sanaciju službenih odlagališta otpada, vodi upravni postupak za donošenje saglasnosti, potvrda, mišljenja, rješenja i drugih akata propisanih Zakonom o zaštiti prirode, vrši uvid u idejni i glavni projekt u tijeku postupka izdavanja akata prostornog uređenje i gradnje, a vezano za područje zaštite prirode i okoliša, sudjeluje u radu komisije za tehnički pregled građevina, a vezano za područje zaštite prirode i okoliša, sudjeluje u izradi nacrta akata iz oblasti zaštite prirode i okoliša koje donose općinski načelnik i općinsko vijeće, prati aktivnosti sanacije divljih odlagališta sukladno izvješćima jedinica lokalne samouprave i kantonalnim i federalnim Planu upravljanja otpadom, surađuje s jedinicama lokalne samouprave te vodi evidencije iz područja upravljanja otpadom sukladno planovima upravljanja otpadom gradova i općina, prikuplja i ažurira podatke o izvorma, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečiščujućih tvari i otpada u okoliš. Također upravlja i sanacijom i svim drugim aktivnostima vezano za općinsku deponiju, te surađuje sa ostalim institucijama koje se bave problematikom otpada.

Posebni uslovi: 1. Stručna sprema VSS, MR Smjera zaštite okoliša/tehničkotehnološkog smjera; 2. Radno iskustvo minimalno 1 godine; 3. Poznavanje rada na računaru;

 

 1. Stručni saradnik za tehničke poslove ....1 izvršioc 

Opis poslova: Radi na projektovanju istraživački radovi, dokumentovanje i izrada istih) i građenju; pripremni radovi (raščišćavanje terena, priprema gradilišta, dovod vode i struje, odvod vode...); građevinski radovi: zemljani, tesarski, betonski, armiranobetonski, armirački, zidarski..., završni radovi: krovopokrivački, bravarski, stolarski, limarski, keramičarski, staklorezački..., instalaterski radovi: grijanje, plin, struja, telefon, klima uređaji, vodovod, kanalizacija..., uvođenje opreme: plakari, vješalice, sudopere..., ugrađivanje gotovih elemenata montažni proizvodi; održavanje održavanjem se smatra očuvanje namjene građevine (za sigurnost, mehaničku otpornost građevine); obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora i direktora preduzeća

Posebni uslovi: 1. Stručna sprema VSS, VSS, Tehničkog smjera; 2. Radno iskustvo minimalno 2 godine;

 

Potrebni dokumenti: 1. Diploma ili potvrda završene stručne spreme (original ili ovjerena kopija); 2. Izvod iz MKR (ne starije od 6 mjeseci); 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 4. Cips potvrda (besplatan primjerak); 5. Dokaz o potvrdi radnog iskustva; 6. Dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju br.1); 8. Kraća biografija u čijem tekstu će biti označena pozicija na koju se kanditat prijavljuje (brojem ili tekstom);

Napomena: dokumentacija koja se odnosi na prijavu mora biti u originalu ili ovjerena kopija i ne smije biti starija od 6 mjeseci 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne se uzeti u razmatranje

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku do 3 (tri) dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa ukoliko budu izabrani. Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova kandidati će dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa u Oslobođenju novine za BiH, Komisiji putem poslodavca u zatvorenoj koverti (putem pošte ili lično), na slijedeću adresu

 

JKUP “Komunalije” d.o.o. Ulica Ive Marinkovića bb 

Velika Kladuša 

Za Komisiju Sa naznakom: NE OTVARAJ PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

 

Ovdje možete preuzeti dokument

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme kod poslodavca JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša na puno radno vrijeme

Na osnovu svojih ovlaštenja, predviđenih članom 43. Statuta JKUP “Komunalije” Velika Kladuša direktor, a u skladu s članovima 4. I 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos (Službeni glasnik USK-a, broj: 7/19, 11/19), Uputstva broj: 324-01/2019, direktor objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme kod poslodavca JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša na puno radno  vrijeme 

 

 

 1. Trgovac, SSS …………………………………………………………………….7 izvršilaca

 

Opis poslova: 

Obavlja posao trgovca i slične poslove u skladu sa zakonom i drugim odredbama i pravilnicima; Prodaje i nabavlja robu; Vrši prijem robe i izrađuje kalkulacije; Planira i prati isporuku roba; Prati izvršenje naplate faktura; Vodi brigu o urednom izgledu i funkcionalnosti prodajnog mjesta; Rukuje sa kasom i novcem; priprema pologe iz blagajne; Obavlja i druge poslove iz djelokruga trgovca, po nalogu neposrednog rukovodioca i Izvršnog direktora.

 

Posebni uslovi:

 1. Radno iskustvo 1 godina;
 2. Društveni/tehnički smjer;
 3. Vozačka dozvola B kategorije;

 

 1. Inkasator, SSS III/IV stepen …………………………………………………….2 izvršioca

 

Opis poslova:

Dostavlja račune korisnicima komunalnih usluga za fizička i pravna lica te vrši naplatu istih; vodi evidenciju naplaćenih i uručenih računa, vodi evidenciju potrošača u knjigama potrošača koja sadrži sve potrebne podatke kao što su: prezime i ime, adresa, šifra, zaduženje, razduženje, stanje duga kao i druge relevantne podatke za svakog potrošača, u obilasku svog terena otkriva nove korisnike (pravna i fizička lica) kojih nema u evidenciji i iste prijavljuje neposrednom rukovodiocu, svakim danom dogovara sa rukovodiocem obilazak terena a ujutro referiše o rezultatima obilaska i ako ima značajnih problema o istima referiše u pismenoj formi, dnevni pazar obavezno slijedeći dan polaže na blagajnu; dostavlja opomene za neizmirene obaveze korisnicima usluga; dostavlja i ostalu poštu preduzeća na teren za koji je zadužen; evidentira nove korisnike usluga na svom terenu kao i svaku drugu promjenu na terenu (promjena adrese, podatke o korisnicima koji su umrli, podatke o nasljednicima i dr.), te promjenu na terenu vezano za otvaranje i zatvaranje poslovnih objekata i dostavlja šefu službe na daljnu obradu; radi na parking prostorima i vrši blokadu nepropisno parkiranih vozila u skladu sa Pravilnikom o korištenju „lisica“ za blokadu točkova, za svoj rad odgovara materijalno i finansijski te obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 1. Radnik na kontroli I naplati, KV/ VKV/SSS ……………………………………1 izvršioc

 

Opis poslova:

Dostavlja račune korisnicima pijace; vrši naplatu pijacovine na pijacama te za naplaćenu uslugu obavezno izdaje račun-vrijednosni blok za pijacovinu, dnevni pazar obavezno razdužuje poslovođi Radne jedinice; dostavlja opomene za neizmirene obaveze korisnicima usluga; Vrši naplatu parkinga na pijacama i gradskom parkingu; Vrši kontrolu prisustva korisnika usluga u odnosu na prijavljene i rezervisane pijačne dane po ugovorima; vrši čišćenje prostora pijace nakon završenog radnog dana; vrši sitne popravke na objektima pijace; vrši nasipanje pijace pri redovnom održavanju pijace; vrši razmještaj korisnika prema pijačnom rasporedu te usmjerava saobraćaj korisnika prilikom ulaska i izlaska iz kruga pijace; radi poslove na uspostavljanju i održavanju pijačnog reda u skladu sa Odlukom o pijačnom redu općine Velika Kladuša; za svoj rad odgovara materijano i finansijski te obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora.

 

 1. Zidar, NK/KV, VKV ……………………………………………………………11 izvršioca

 

Opis poslova:

Slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala i njihovo spajanje žbukom različite kvalitete i sastava; postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, okvire za vrata, prozore i dr.;  obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugih neposrednih rukovodioca.

 

 1. Armirač, KV/VKV ………………………………………………………….……2 izvršioca

 

Opis poslova:

Reže, savija, povezuju i postavlja željezne šipke (armaturu); Priprema i ugrađuje armaturno željezo; Utvrđuje dimenzije i količinu materijala; Materijal uz pomoć ručnih alata ili posebnih strojeva čisti, reže i savija; Postavlja materijal u oplate, povezuje sklopove i učvršćuje; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 1. Keramičar, NK/KV, VKV …..……………………………………………………1 izvršioc

 

Opis poslova:

Postavlja pločice na ravne i tvrde podloge (zidove i podove); ravna podlogu, priprema i reže pločice za uglove, priprema i miješa smjesu za ljepljenje te je nanosi na podlogu i pločice; lijepi pločice za podlogu pazeći da površina bude ravna i da razmaci među pločicama budu ravnomjerno raspoređeni; popunjava (fugira) proctor između pločica posebnom smjesom za fugiranje; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 1. Tesar, NK/KV, VKV ……………………………………………………………3 izvršioca

 

Opis poslova:

Obrađuje drvo, izrađuju skele, oplate i razne građevne konstrukcije; osigurava stabilnost i sigurnost konstrukcija za građevine; učestvuje u izradi tehničke dokumentacije, troškovnika i određivanja proizvodnih cijena; obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugih neposrednih rukovodioca.

 

 1. Bravar, SSS ili KV ………………..……………………………………………..1 izvršioc

 

Opis poslova:

Vrši sve bravarske poslove; vrši izdavanje, popravak i održavanje alata; vodi evidenciju o utrošenom materijalu te vodi računa o njegovom racionalnom utrošku; u slučaju potrebe dužan se odazvati van radnog vremena; obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugih neposrednih rukovodioca.

 

Posebni uslovi:

 1. Radno iskustvo 2 godine;

 

 1. Vozač u službi za upravljanje objektima I uređajima javne rasvjete i usluge dekoracije, SSS, KV ili VKV …………………..………………………………………..………..1 izvršioc

 

Opis poslova:

Po nalogu neposrednog rukovodioca vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilom za čije vrijeme je dužan da se pridržava zakonskih propisa koji regulišu prijevoz u unutrašnjem cestovnom prometu, bezbjednosti prometa i odredaba pravilnika o posadi motornih vozila i korištenju tahografa, kontroli i evidenciji tahografskih listova; prije upotrebe vozila dužan je izvršiti vizualni i estetski pregled vozila odnosno konsultovati njegovu ispravnost; prije početka obavljanja poslova dužan je uzeti putni i radni nalog uz obavezu pravilnog popunjavanja i vraćanja istog poslije završenog radnog vremena, uredno i tačno voditi putnu i radnu dokumentaciju; manje kvarove na vozilu dužan je sam otkloniti, a o većim dužan je obavijestiti neposrednog rukovodioca; dužan je blagovremeno obavještavati neposrednog rukovodioca o periodičnim, godišnjim i vanrednim potrebama servisiranja motornog vozila; stara se o higijenskom, estetskom izgledu vozila; Po obavljenom poslu dužan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto; stara se o pravilnom utovaru, bezbjednom i propisnom transportu tereta; odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenim po dnevnoj dinamici, a o svim nastalim problemima na terenu obavezan je odmah obavijestiti neposrednog rukovodioca; lično zadužuje m/v kao sredstvo rada i svu pripadajuću opremu od neposrednog rukovodioca; u slučaju većeg kvara obavezno je prisutan uz vozilo i učestvuje sa mehaničarom u otklanjanju istog; svakodnevno, na kraju radnog dana, vrši kompletno pranje m/v zajedno sa posadom; popunu goriva vrši uz prisustvo ovlaštenog zaposlenika; odgovoran je za primjenu i korištenje HTZ opreme kako za sebe lično tako i za članove svoje posade; odgovoran je za ispravan rad posade kojom neposredno rukovodi; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, odnosno direktora preduzeća.

 

Posebni uslovi:

 1. Radno iskustvo 2 godine;
 2. Vozačka dozvola B ili C kategorije;

 

 1. Pomoćni radnik u službi za upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete i usluge dekoracije, VKV, KV …………………..……………………………………….…..2 izvršioca

 

Opis poslova:

Rad na zadacima montaže elektroopreme i kabela uz nadzor električara; rad na zadacima poslova pomoćnog električara; rad u proizvodnji, montaži i servisu elektro ormara i druge elektro opreme; izvođenje električnih instalacija jake i slabe struje; obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora i neposrednog rukovodioca.

 

Posebni uslovi:

 1. Radno iskustvo 2 godina;
 2. Tehnički smjer;

 

 1. Skladištar, SSS, IV stepen, ………………..……………………………………..1 izvršioc

 

Opis poslova:

Vrši prijem, uskladištenje i sortiranje robe u skladištu; vrši izdavanje robe i radi ulaze na osnovu otpremnice i fakture i dostavlja materijalnom knjigovođi na knjiženje; vodi skladišnu kartoteku i odgovoran je za stanje robe prema skladišnoj evidenciji (kartoteci, primkama, izdatnicama); podnosi zahtjev za otpis robe koja nije za daljnju upotrebu, izrađuje mjesečni izvještaj o stanju zaliha, najmanje jednom mjesečno usklađuje skladišnu evidenciju sa robnim i materijalnim knjigovodstvom; vodi računa o minimumu i maksimumu zaliha pojedinih roba; vrši arhiviranje i pohranjivanje dokumentacije preduzeća u skladu sa zakonskim propisima koji reguliraju tu oblast; obavlja i druge poslove u okviru svog referata po nalogu neposrednog rukovodioca

 

Posebni uslovi:

 1. Radno iskustvo 2 godina;
 2. Društveni/tehnički smjer;

 

 1. Pomoćni radnik, PK/NK ………………..………………………………………..1 izvršioc

 

Opis poslova:

Vrši održavanje kompletnih objekata preduzeća; vrši čišćenje i održavanje prostorija u preduzeću; obavlja redovne obilaske i kontrolu objekta; vrši iznošenje smeća van objekata; vrši sitne popravke opreme i uređaja; redovno dostavlja rukovodiocu evidenciju o stanju ispravnosti i čistoći objekta; te obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora.

 

 1. Pomoćni radnik, NK, PKV, KV ………..………………………………………..1 izvršioc

 

Opis poslova:

Radi na održavanju skloništa životinja; učestvuje u raznim akcijama na području općine koje se odnose na zbrinjavanju pasa lutalica zajedno sa društvima za zaštitu životinja; dužan je odazvati se na posao i izvan radnog vremena ako se za to ukaže potreba a po nalogu rukovodioca te obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe ili neposrednog rukovodioca.

 

 1. Pomoćni radnik, PK ili NK ……………..……………………………………..6 izvršioca

 

Opis poslova:

Vrši poslove javne higijene grada (ljetni i zimski program); obavlja ručno i mašinsko čišćenje ulica, trgova i ostalih javnih površina (u ljetnom i zimskom periodu); radi na održavanju zelenih površina; odstranjuje uginule biljke; vrši grabljenje travnjaka; niveliše grubo i fino teren za podizanje zelenih površina, obavlja ručno i mašinsko košenje trave; održava živu ogradu – živicu na javnim površinama; obavlja sve vrste kopanja, gnojenja, utovara i istovara svih vrsta materijala; pomaže u rušenju bespravno izgrađenih objekata; obavlja poslove prikupljanja uginulih životinja ili ustrijeljenih pasa lutalica; sanaciju terena, u zimskom periodu čisti snijeg sa javnih površina (ulica, trotoara, parkovnih staza, drveća, grmlja, žive ograde), radi i druge poslove koji doprinose čistoći, urednosti i saobraćajnoj funkciji dionice puta za koju je zadužen,; vrši poslove primanja, sortiranja, presanja i skladištenja papira i ostalih iskoristivih materijala, vrši sve utovare/istovare, vrši utovar/istovar otpada, održava krug pridržavajući se PP-propisa, vodi brigu o MTS na kojima radi redovno vršeći pranje i podmazivanje istih, manje kvarove dužan je da otkloni sam, a za veće obavještava neposrednog rukovodioca i zajedno sa mehaničarom otklanja isti, dužan je odazvati se na posao i izvan radnog vremena ako se za to ukaže potreba a po nalogu rukovodioca te obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe ili neposrednog rukovodioca.

 

 1. Pomoćni radnik, KV ili NK ……………..……………………………………..4 izvršioca

 

Opis poslova:

Vrši poslove javne higijene grada (ljetni i zimski program); obavlja ručno i mašinsko čišćenje ulica, trgova i ostalih javnih površina (u ljetnom i zimskom periodu); radi na održavanju zelenih površina; odstranjuje uginule biljke; vrši grabljenje travnjaka; niveliše grubo i fino teren za podizanje zelenih površina, obavlja ručno i mašinsko košenje trave; održava živu ogradu – živicu na javnim površinama; obavlja sve vrste kopanja, gnojenja, utovara i istovara svih vrsta materijala; pomaže u rušenju bespravno izgrađenih objekata; obavlja poslove prikupljanja uginulih životinja ili ustrijeljenih pasa lutalica; sanaciju terena, u zimskom periodu čisti snijeg sa javnih površina (ulica, trotoara, parkovnih staza, drveća, grmlja, žive ograde), radi i druge poslove koji doprinose čistoći, urednosti i saobraćajnoj funkciji dionice puta za koju je zadužen,; vrši poslove primanja, sortiranja, presanja i skladištenja papira i ostalih iskoristivih materijala, vrši sve utovare/istovare, vrši utovar/istovar otpada, održava krug pridržavajući se PP-propisa, vodi brigu o MTS na kojima radi redovno vršeći pranje i podmazivanje istih, manje kvarove dužan je da otkloni sam, a za veće obavještava neposrednog rukovodioca i zajedno sa mehaničarom otklanja isti, dužan je odazvati se na posao i izvan radnog vremena ako se za to ukaže potreba a po nalogu rukovodioca te obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe ili neposrednog rukovodioca.

 

 1. Pomoćni radnik, PK ili NK ……………..……………………………………..8 izvršioca

 

Opis poslova:

Priprema građevinski materijal za konačnu upotrebu; opslužuje ostale građevinske radnike; radi na održavanju gradilišta; brine se o građevinskoj opremi, održavanju i odlaganju; radi u visokoj i niskoj gradnji; obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe ili neposrednog rukovodioca.

 

Potrebni dokumenti:

 1. Diploma ili potvrda završene stručne spreme (original ili ovjerena kopija);
 2. Izvod iz MKR (ne starije od 6 mjeseci);
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 4. Cips potvrda (besplatan primjerak);
 5. Dokaz o potvrdi radnog iskustva (za pozicije za koje je predviđen kao poseban uslov);
 6. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole (za pozicije za koje je predviđen kao poseban uslov);

Napomena: dokumentacija koja se odnosi na prijavu mora biti u originalu ili ovjerena kopija i ne smije biti starija od 6 mjeseci

 

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o  zdravstvenoj sposobnosti u roku do 3 (tri) dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa ukoliko budu izabrani. 

 

Prijave sa dokazima  o ispunjavanju traženih uslova kandidati će dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa u “Oslobođenju – novine za BiH”, Komisiji putem poslodavca u zatvorenoj koverti, na slijedeću adresu: 

 

JKUP “Komunalije” d.o.o.

Ulica Ive Marinkovića bb

Velika Kladuša

Sa naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS” 

 Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

 

Direktor:

Amir Đogić, bacc.oec 

 

Preuzmi PDF dokument OVDJE