Održavanje pijaca

Datum: 16.06.2016. godine

Na osnovu člana 34. Zakona o trgovini (“Sl. novine FBIH” br. 64/04), Pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine (Sl. Novine FBIH br. 12/05) i člana 24. Statuta, JKUP ”Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša, Nadzorni Odbor preduzeća na sjednici održanoj dana 16.06.2016. godine donio je:

TRŽNO PIJAČNI RED

Član 1.

Ovim tržno-pijačnim redom uređuju se tržna pravila za prodaju robe, vrsta roba, način izlaganja robe, te prodaja, održavanje prostorija i opreme i uslovi za obavljanje trgovine na Gradskoj pijaci u Velikoj Kladuši.

Član 2.

Društvo kao zakupodavac pruža tržno-pijačne usluge izdavanjem na korištenje zakupcima poslovnih prostorija (prodavnica, kioska, boksova, magacina), prodajnih mjesta (vitrina, dio vitrina, tezga, dio tezga, prodajnih štandoval i klupa i dr.) uz zakupninu utvrđenu važećim Cjenovnikom usluga.

Društvo pruža tržno-pijačne usluge uz prethodnog stava pravnim i fizičkim licima u skladu sa Zakonom i Ugovorom o zakupu.

Član 3.

Na Gradskoj pijaci vrši se prodaja u zatvorenim i otvorenim prodajnim prostorima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i ostalih vrsta proizvoda i roba ako su ispunjeni uslovi za prodaju utvrđeni zakonskim propisima.

Član 4.

Prostorije smještene u tržnici-pijaci koje predstavljaju prodavnicu odnosno kiosk na posebno uređenom otvorenom prostoru, moraju u pogledu roba koje se u njima prodaju ispunjavati zakonske propise i uslove minimalno-tehničke opremljenosti.

Član 5.

U poslovnom prostoru na tržnici, Društvo pruža usluge Zakupcima koji obavljaju promet mesom i mesnim proizvodima, mlijekom i mliječnim proizvodima, pekarski proizvodi i slatki program iz te djelatnosti, razne vrste tjestenine, riba svježa i zamrznuta i prerađevine od ribe, med, jaja, svježe i zamrznuto meso peradi i drugi prehrambeni proizvodi.

Član 6.

U sastavu tržnice-pijace, na odvojenom posebno uređenom prostoru, vrši se prodaja cvijeća, bižuterije, bazarske robe i igračaka, parfumerijskih i kozmetičarskih proizvoda, satova i proizvoda od plemenitih metala i kožne galanterije u montažno –demontažnim objektima, kioscima, boksovima, štandovima.

Član 7.

Usluge tržnice-pijace na malo vrše se na posebno uređenom otvorenom prostoru na tezgama, prodajnim stolovima i klupama u okviru kojeg zakupci obavljaju promet poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, svježeg voća i povrća, sve vrste zrnastog i drugog sušenog voća i povrća, žitarica i brašno pripremljeno na domaći način, gljive koje se smatraju upotrebljivim za ljudsku ishranu, ljekovito bilje, med i vosak na domaći način i ostalih poljoprivredno.-prehrambenih proizvoda, ako su ispunjeni uslovi za prodaju određene robe na malo u skladu sa zakonom i Ugovorom o zakupu.

Član 8.

Inspekcijski nadzor u provođenju Zakona o trgovini u skladu sa članovima 55, 56, 57, 58, 59 i 60, nad radom zakupaca, odnosno trgovaca, koji obavljaju trgovinsku djelatnost u pijačnim prostorima vrši nadležna tržišna inspekcija i drugi inspekcijski organi u skladu sa ovlaštenjima.

Član 9.

Zakupci u okviru prodajnih prostora, boksova, prodajnih stolova, klupa, na otvorenom i zatvorenom prostoru tržnice-pijace dužni su:

 • Obezbijediti ispravnu i baždarenu vagu postavljenu na vidno mjesto, ukoliko to zahtijeva vrsta robe koja se prodaje,
 • Da na vidno mjesto istaknu cijenu robe,
 • Naplaćivati po istaknutim cijenama, tačno mjeriti (vagati) robu, a za opravdane i blagovremene reklamacije kupaca izvršiti zamjenu novom robom ili kupcu vratiti iznos plaćen za tu robu,
 • Da istaknu firmu i sjedište pravnog lica, odnosno ime i prezime sa adresom fizičkog lica,
 • Da se prema potrošačima, kao i prema osoblju zakupodavca ponašaju i ophode pristojno i korektno,
 • Da odlažu smeće u za to određeni prostor-kontejner,
 • Da održavaju ličnu higijenu, a naročito u okviru zatvorene tržnice (uredno obučeni sa bijelim mantilima, kapom ili maramom, podšišani, obrijani, čistih ruku i sl.),
 • Pored gore navedenog korisnici usluga u okviru Gradske pijace na tezgama-vitrinama dužni su:
 • Na uočljiv način istaći ime i prezime i numeraciju prodajnog mjesta-tezge,
 • Zaključiti ugovor o zakupu prodajnog mjesta i opreme, a produženje – rezervaciju dogovoriti do kraja tekućeg mjeseca. za naredni mjesec, te zakupljeni prostor-tezgu koristiti u skladu sa radnim vremenom Gradske pijace

Izuzetno je od prethodnog stava pijačna tezga-oprema izdaje se drugom korisniku na jednodnevnu upotrebu ako se isti ne pojavi u određenom vremenu a najdalje do 10 sati tekućeg dana ili se zaključuje Ugovor sa novim korisnikom.

Član 10.

Zakupac prostora ne može koristiti usluge suprotno od odredaba ovog pijačnog reda, niti ustupiti prostor i opremu drugom licu odnosno istu otuđiti, u suprotnom ugovor se smatra automatski raskinutim, u kom slučaju komisija zakupodavca u roku od 3 (tri) dana preuzima prostor (kada su u pitanju korisnici-zakupci pijačnih tezgi-opreme, isti se preuzima odmah i izdaje novom korisniku, a u slučaju poslovnih prostora vrši se komisijska primopredaja i pečaćenje prostora).

Član 11.

Na tržnicama- pijacama su zabranjenu svi vidovi narušavanja konkurencije (monopolističko djelovanje, nelegalna konkurencija, špekulacije i sl.)

Član 12.

Tržnica na malo mora imati:

 • Skladišni prostor za čuvanje proizvoda animalnog porijekla,
 • Rashladne uređaje zavisno od vrste proizvoda,
 • Odgovarajući prostor za spremanje i čuvanje vaga, suncobrana i ostalog pribora kojim se služe prodavci,
 • Prostor za sanitarni i veterinarski pregled namirnica,
 • Poseban prostor namijenjen za odlaganje otpadaka,
 • Pomoćnu prostoriju namijenjenu za higijensko-sanitarne potrebe za zaposlena lica u tržnici,
 • Garderobu za smještaj odjeće i obuće,
 • Odvojene pomoćne prostorije namijenjene za higijensko sanitarne potrebe prodavača i kupaca robe,
 • Priključak za javnu vodovodnu, odvodnu i električnu mrežu,
 • Istaknut izvod iz tržnog reda,
 • Ispravnu kontrolnu vagu dostupnu svakom potrošaču, postavljenu na vidno mjesto sa određenim oznakama čije se usluge ne smiju naplaćivati,
 • Odgovarajući pristup teretnim vozilima.

Član 13.

Društvo održava sanitarno-higijenske uslove i stara se o čistoći prostora na pijaci i u tržnici koji nisu izdati Zakupcima poslovnih prostora. U zakupljenim poslovnim prostorima sanitarne uslove i čistoću održavaju zakupci.

Nakon završetka radnog vremena zakupodavac uklanja smeće sa cijelog objekta tržnice-pijace i ostalo odlaže na za to određeno mjesto-kontejner, a zatim svakodnevno po potrebi odvozi na deponiju.
Svakodnevno nakon uklanjanja smeća vrši pranje otvorene pijace i tržnice, čisti tezge i vitrine, čisti vage i utege itd.

Društvo u zimskom periodu čisti snijeg i led i po potrebi otvoreni prostor pijace posipa solju, a radi omogućavanja normalnog poslovanja pijace.

Zabranjeno je zakupcima i posjetiocima u tržnici i na pijaci da:

 • Da unose proizvode u poslovne prostorije koja je namijenjena za prodaju, za vrijeme radnog vremena tržnice-pijace i druga slična radnja kojom se ometa normalan rad i kretanje građana-kupaca,
 • Drže ambalažu oko prostora u tržnici-pijaci,
 • Nepristojno se i nekorektno ponašaju,
 • Narušavaju red i mir (vika, svađa, tuča i sl.),
 • Bacaju otpatke van prostora za smeće, pljuju i sl.
 • Izlažu robu prodaji na tlu tržnice-pijace,
 • Nepropisno upotrebljavaju električnu energiju i upotrebljavaju istu za grijanje prostora i loženje vatre na otvorenoj pijaci, kao i preduzimanju drugih radnji koje mogu izazvati požar,
 • Uvode pse i druge životinje u objekt tržnice i otvorene pijace.

Član 15

Radno vrijeme tržnice-pijace u zimskoj sezoni radnim danom od 07-16 sati, nedjeljom od 07-13 sati, a u ljetnoj sezoni radnim danom od 07-17 sati, nedjeljom od 07-14 sati.
Prema potrebi i odluci nadležnog organa može se odrediti drugačije radno vrijeme.
Dostava robe na tržnici-pijaci , odnosno istovar-utovar vrši se svakim danom do 08 sati i od 15-16 sati.

Član 16

Prodajni stolovi moraju biti postavljeni tako da između istih ostane najmanje 1,5 m slobodnog prostora za nesmetano kretanje kupaca-prodavača.

Član 17.

Zakupci su obavezni da preuzeta prodajna mjesta koriste namjenski za obavljanje dozvoljene djelatnosti i da se pridržavaju tržnog reda.

Član 18.

Ne pridržavanje tržnog reda od strane zakupaca povlači automatski raskid Ugovora, i zakupac je saglasan da se bez otkazanog naloga putem suda Ugovor smatra raskinutim, pa je zakupac dužan u roku od tri dana od dostavljanja otkaza da poslovni prostor boks preda zakupodavcu, a dok zakupci pijačnog prostora-opreme (pijačna tezga-vitrina) dužni su osloboditi prostor i predati opremu odmah tj. Istog dana po učinjenoj povredi ovog pijačnog reda, radi izdavanja novom korisniku.
Ovaj pijačni red predstavlja potvrdu zaključenog Ugovora sa svakim korisnikom.

Član 19.

Društvo kao zakupodavac i korisnici usluga dužni su se pridržavati utvrđenog pijačnog reda. Ne pridržavanje odredbi pijačnog reda, a koje se odnose na asortiman proizvoda i uvjete za obavljanje trgovine na tržno-pijačnim stolovima-vitrinama, koji je dozvoljen pijačnim redom, povlači odgovornost zakupca u skladu sa važećim propisima.

Član 20.

Ovaj pijačni red donosi Nadzorni Odbor zakupodavca uz saglasnost nadležnog Općinskog organa.

Član 21.

Danom donošenja ovog pijačnog reda prestaje da važi Odluka o pijačnom redu na tržnici i stočnoj pijaci u Velikoj Kladuši i Vrnograču iz decembra 2005, na koju je općinsko vijeće dalo saglasnost Zaključkom od 10.02.2006. godine.

Član 22.

Pijačni red stupa na snagu narednog dana od dana pribavljanja saglasnosti nadležnog Općinskog organa kada se pijačni red smatra donesenim.
Ovaj pijačni red po stupanju na snagu istaći na vidno mjesto u okviru objekta Gradske pijace.

U Velikoj Kladuši, dana 16.06.2016. godine