Na osnovu ovlaštenja, predviđenih članom 43. Statuta JKUP KomunalijeVelika Kladuša, a u skladu s članovima 4. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos (Službeni glasnik USK a, broj: 7/19, 11/19), Uputstva broj: 32401/2019, direktor objavljuje

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme kod poslodavca JKUP 

Komunalijed.o.o. Velika Kladuša na puno radno vrijeme 

 

  1. Stručni saradnik za zaštitu okoliša, VSS…..1 izvršioc 

Opis poslova: Obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz sanaciju službenih odlagališta otpada, vodi upravni postupak za donošenje saglasnosti, potvrda, mišljenja, rješenja i drugih akata propisanih Zakonom o zaštiti prirode, vrši uvid u idejni i glavni projekt u tijeku postupka izdavanja akata prostornog uređenje i gradnje, a vezano za područje zaštite prirode i okoliša, sudjeluje u radu komisije za tehnički pregled građevina, a vezano za područje zaštite prirode i okoliša, sudjeluje u izradi nacrta akata iz oblasti zaštite prirode i okoliša koje donose općinski načelnik i općinsko vijeće, prati aktivnosti sanacije divljih odlagališta sukladno izvješćima jedinica lokalne samouprave i kantonalnim i federalnim Planu upravljanja otpadom, surađuje s jedinicama lokalne samouprave te vodi evidencije iz područja upravljanja otpadom sukladno planovima upravljanja otpadom gradova i općina, prikuplja i ažurira podatke o izvorma, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečiščujućih tvari i otpada u okoliš. Također upravlja i sanacijom i svim drugim aktivnostima vezano za općinsku deponiju, te surađuje sa ostalim institucijama koje se bave problematikom otpada.

Posebni uslovi: 1. Stručna sprema VSS, MR Smjera zaštite okoliša/tehničkotehnološkog smjera; 2. Radno iskustvo minimalno 1 godine; 3. Poznavanje rada na računaru;

 

  1. Stručni saradnik za tehničke poslove ....1 izvršioc 

Opis poslova: Radi na projektovanju istraživački radovi, dokumentovanje i izrada istih) i građenju; pripremni radovi (raščišćavanje terena, priprema gradilišta, dovod vode i struje, odvod vode...); građevinski radovi: zemljani, tesarski, betonski, armiranobetonski, armirački, zidarski..., završni radovi: krovopokrivački, bravarski, stolarski, limarski, keramičarski, staklorezački..., instalaterski radovi: grijanje, plin, struja, telefon, klima uređaji, vodovod, kanalizacija..., uvođenje opreme: plakari, vješalice, sudopere..., ugrađivanje gotovih elemenata montažni proizvodi; održavanje održavanjem se smatra očuvanje namjene građevine (za sigurnost, mehaničku otpornost građevine); obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora i direktora preduzeća

Posebni uslovi: 1. Stručna sprema VSS, VSS, Tehničkog smjera; 2. Radno iskustvo minimalno 2 godine;

 

Potrebni dokumenti: 1. Diploma ili potvrda završene stručne spreme (original ili ovjerena kopija); 2. Izvod iz MKR (ne starije od 6 mjeseci); 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 4. Cips potvrda (besplatan primjerak); 5. Dokaz o potvrdi radnog iskustva; 6. Dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju br.1); 8. Kraća biografija u čijem tekstu će biti označena pozicija na koju se kanditat prijavljuje (brojem ili tekstom);

Napomena: dokumentacija koja se odnosi na prijavu mora biti u originalu ili ovjerena kopija i ne smije biti starija od 6 mjeseci 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne se uzeti u razmatranje

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku do 3 (tri) dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa ukoliko budu izabrani. Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova kandidati će dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa u Oslobođenju novine za BiH, Komisiji putem poslodavca u zatvorenoj koverti (putem pošte ili lično), na slijedeću adresu

 

JKUP “Komunalije” d.o.o. Ulica Ive Marinkovića bb 

Velika Kladuša 

Za Komisiju Sa naznakom: NE OTVARAJ PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

 

Ovdje možete preuzeti dokument